• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Missie
Kijlstra Personenvervoer
Kijlstra Personenvervoer wil op een professionele en onderscheidende manier voorzien in de mobiliteitsbehoefte die bestaat of zal bestaan voor alle personen in de samenleving.

Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân biedt 24 uur per dag hoogwaardige ambulancezorg met betrokken en vakbekwame medewerkers.

Bij ons vindt samenwerking plaats op basis van vertrouwen en eerlijkheid. Met de zo kenmerkende Friese nuchterheid nemen we een voortrekkersrol bij de doorontwikkeling van de keten en het leveren van excellente patiëntenzorg.

Visie
Kijlstra Personenvervoer
Om haar missie te bewerkstelligen wil Kijlstra zich onderscheiden met een hoogwaardig kwaliteit- en serviceniveau van haar organisatie en een grote mate van flexibiliteit die nodig is om adequaat te reageren op de steeds maar veranderende omgevingsfactoren. Wij onderkennen hierbij het belang van kwaliteit, de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers, klanten, etc.

Om aan deze veranderingen sturing te geven, heeft de directie een visie geformuleerd die als fundament voor de veranderingsprocessen dienen.
De visie, bestaande uit vijf elementen, die ten grondslag ligt aan dit proces is;

• De organisatie stelt de klant centraal;
• De organisatie dient ruimte te bieden aan verscheidenheid, binnen de strategische grenzen van het totaal. Er moet een instellingscultuur op dienstniveau zijn als grootste gemene deler, maar er mogen culturele verschillen optreden tussen de delen;
• De organisatie moet vitaal zijn. Alle medewerkers worden geacht na te denken over hun inbreng en aan die inbreng wordt ook duidelijk betekenis gehecht;
• De organisatie moet doorzichtig en duidelijk zijn. Besluiten dienen in een formele communicatiestructuur tot stand komen.
• De Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit, de Wet personenvervoer 2000 en Besluit personenvervoer 2000 zijn voor Kijlstra bepalend.


Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

Bedrijfscultuur
Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van ons familiebedrijf. We gaan respectvol om met elkaar en anderen. We spreken elkaar aan op zaken die goed en minder goed gaan. Veiligheid voor de patiënt, medewerker en omgeving is integraal onderdeel van ons werk. Door de platte organisatie en de focus op verbetering realiseren we snel zaken.

De juiste medewerker op de juiste plek
Onze medewerkers ontwikkelen hun talenten en worden uitgedaagd het beste van zichzelf te laten zien, nu en in de toekomst.

Samenwerken patiënt en ketenpartners
We maken deel uit van de keten acute- en opgeschaalde zorg en we werken samen in de keten van openbare orde en veiligheid. We kennen het perspectief van onze patiënten en andere belanghebbenden. We initiëren verbeteringen en participeren in ontwikkelingen door onze expertise in te zetten voor onze partners.

Datamanagement
We genereren en verzamelen informatie die ons inzicht geeft in behaalde resultaten en toekomstverwachtingen, zowel intern als extern. Deze informatie bepaalt mede het beleid en is input voor sturing en verbetering.

Voortdurend vernieuwend
De organisatie en haar medewerkers zijn permanent op zoek naar verbeteringen en vernieuwingen die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van hoogwaardige ambulancezorg. Het invoeren van nieuwe ontwikkelingen gebeurt gestructureerd.